Stalking og chikane, nar et forhold er slut

Hvis du har levet i et parforhold, hvor din partner har kontrolleret, styret og maske slaet dig, er det ikke altid nok at forlade personen. Mange oplever, at partneren fortsat forsoger at opretholde kontrollen via stalking, hvilket gor det meget sv?rt at komme videre. Se l?ngere nede pa siden, hvor du kan fa hj?lp, og hvad du selv kan gore, hvis du bliver udsat for stalking.

Hvad er chikane og stalking?

Stalking er en form for psykisk vold. Stalking defineres i loven ved “systematisk og vedvarende forfolgelse og chikane”. Nogle voldsudsatte oplever, at ekspartneren forsoger at odel?gge deres forhold til bornene ved for eksempel at sige, at den voldsudsatte er en darlig for?lder, misbruger eller psykisk syg. I nogle tilf?lde er chikanen sa omfattende, at det kaldes stalking. Det kan v?re, hvis din ekspartner gentagne gange for eksempel:

Stalking skaber utryghed

Det er normalt at fole angst og utryghed, hvis du bliver udsat for forfolgelse. Bade hvis du hele tiden venter pa n?ste episode fra stalkeren, eller hvis der er stilhed, som omvendt kan gore dig stresset, hvis du er bange for, at der er noget stort undervejs. Den forste videnskabelige undersogelse af stalking i Danmark viser, at folgerne er v?rst, nar der har v?ret et intimt forhold mellem stalker og offer. Man risikerer at fa psykiske, fysiske og sociale folgevirkninger som for eksempel:

Hvis I har born sammen

Du kan fole dig handlingslammet og opleve det som et tilbageskridt, nar du er nodsaget til at se din forfolger. Det kan for eksempel v?re, nar du overleverer bornene, eller hvis du moder ham i familieretten, fordi I har en sag korende. V?r opm?rksom pa, at du kan bede om ilieretshuset, hvis du har v?ret udsat for vold.

Der findes ikke nemme udveje til at samarbejde med en stalker eller en tidligere voldelig partner om f?lles born. Uanset hvad, ma din ekspartner ikke opsoge dig igen og igen, nar du ikke onsker det. Vedvarende chikane og forfolgelse er ulovligt, og du kan se herunder, hvad du kan gore.

Stalking er strafbart

Siden 1. har stalking v?ret strafbart. ?ndringen i straffeloven betyder, at en stalker nu kan straffes, selvom der ikke i forvejen har v?ret udstedt et tilhold.

S?t en stopper for forfolgelsen

Bliver du udsat for chikane fra din ekspartner, ma du pa et tidspunkt tr?kke en streg i sandet og sige: det vil jeg ikke finde mig i. Det indeb?rer blandt andet, at du ikke tager kontakt til din stalker eller accepterer, at personen tager kontakt til dig pa bestemte mader. Husk, at lade v?re med at tage telefonen, selvom den ringer igen og igen – nar du gor det, er det en form for ”belonning” til stalkeren. Jo flere rammer du s?tter, jo sv?rere er det at chikanere dig.

Prov at isolere personen til bestemte dele og tidspunkter af dit liv. Behold dit gamle nummer til henvendelser fra din ekspartner og fa et nyt nummer, som du bruger til resten af verden. S?t for eksempel tid af hver uge til at l?se beskeder fra personen, sa du undgar konstant at blive konfronteret med beskeder fra vedkommende. Du kan ogsa fa en god ven eller veninde til at l?se beskederne igennem og vurdere, om det er noget omhandlende jeres f?lles born, som du er nodt til at forholde dig til.

Prov at sende et anbefalet brev til vedkommende om, at du anser opforslen som fredskr?nkende, og at det vil blive anmeldt til politiet, hvis det forts?tter. Ophorer problemerne ikke, g?lder det om at samle beviser pa chikanen. Det er i hoj grad op til dig at bevise, at du bliver forfulgt, truet eller chikaneret.

Et godt rad er derfor at skrive ned, hver gang du oplever at blive forfulgt, chikaneret eller stalket samt fa navne og telefonnumre pa eventuelle vidner, som har set h?ndelserne. Begge dele kan bruges i vurderingen af sagen, hvis du gar til politiet.

Dansk Stalking Center har lavet denne gode vejledning til, hvordan du bedst dokumenterer stalkingen. Pa siden kan du ogsa hente et logskema, du kan bruge, samt se et eksempel pa skemaet i udfyldt form.

Dansk Stalking Center har udviklet app’en ‘Skytsengel’. Med den kan du bede dine venner folge din rute pa et kort, hvis du er utryg ved at ga alene pa gaden. Du kan ogsa med et enkelt tryk pa en knap give dine venner besked om, at de skal komme forbi med det samme, hvis din stalker star uden for huset. Og endelig kan du trykke pa en rod alarmknap, hvis du foler dig akut truet. Alarmen vil starte lyden af et tagehorn, alle i dit netv?rk vil blive alarmeret, og din telefon begynder automatisk at optage lyd.

I nogle tilf?lde vil det v?re muligt at fa et tilhold pa personen, sa vedkommende ikke ma kontakte eller opsoge dig, eller et opholdsforbud, der forbyder vedkommende at f?rdes pa bestemte omrader, for eksempel i n?rheden af din bop?l. L?s om betingelserne for polititilhold og opholdsforbud pa Anklagemyndighedens side med rad og vejledning, nar man bliver udsat for stalking.

Sker der alvorlige former for chikane som for eksempel indtr?ngen i din bolig eller h?rv?rk, skal det meldes til politiet med det samme. Se herunder, hvor du kan fa hj?lp.

I nogle tilf?lde er det muligt at fa et strakstilhold, som kan tr?de i kraft midlertidigt, indtil der bliver truffet en endelig afgorelse om tilhold eller opholdsforbud. Strakstilholdet g?lder dog ikke i sager, hvor de involverede har en rimelig interesse i at kontakte hinanden. Det vil for eksempel v?re tilf?ldet, hvis I har f?lles born. Stalkes du af en ekspartner, der ikke er for?lder til dit barn, skal du dog v?re opm?rksom pa, at strakstilhold kan v?re en mulighed.

Fik du ikke svar pa alle sporgsmal? Sog hj?lp pa siden Viden og rad og fordyb dig i vores flere end 100 radgivningsartikler.